Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaPrzetargiKontaktAbsolwenciMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
PROGRAMY EUROPEJSKIE


Punkty Pośrednictwa Pracy funkcjonującą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy", mającą na celu rozwój usług pośrednictwa pracy dla młodzieży w wymiarze lokalnym. Głównym celem działalności PPP jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi pośrednictwa pracy.

Cele PPP:
• stworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług rynku pracy;
• opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat rynku pracy i pośrednictwa pracy,
• stworzenie równych szans w dostępie do usług rynku pracy młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach, wsiach, gdzie napotyka się trudności w dostępie do usług pośrednictwa pracy,
• objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem złożonym z zaplanowanych form i etapów poprzez identyfikację potrzeb klienta, dobór komponentów oddziaływań w zakresie pośrednictwa oraz zastosowanie nowych metod aktywizacji zawodowej i diagnozy potencjału zawodowego,
• pomoc klientom w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,
• zaplanowanie aktywności klientów w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
• wypracowywanie nowych metod i rozwiązań świadczenia usług w celu rozwiązania problemu zawodowego klienta,
• doskonalenie systemów pośrednictwa pracy poprzez włączenie nowoczesnych technologii IT do procesu aktywizacji zawodowej,
• promocja usług sieci pośrednictwa pracy.

Adresaci PPP:
młodzież w wieku od 15-25 roku życia, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Zadania PPP:
• poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy,
• kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
• odpowiedni dobór ofert pracy w celu realizacji oczekiwań i możliwości pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
• organizowanie giełd i targów pracy,
• prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań,
• informowanie młodzieży o możliwościach przyjęcia do Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa, bądź o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP,
• informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
• współudział w organizowaniu i realizacji programów rynku pracy celem ułatwienia zatrudnienia uczestników tych form,
• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP w celu zapewnienia poprawnego świadczenia usług uczestnikom OHP, a w szczególności z jednostkami Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej realizującymi zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
• promowanie i popularyzowanie działalności pośrednictwa pracy,
• współpraca z partnerami rynku pracy, m.in. pracodawcami i odpowiednimi organizacjami, instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności pracodawcy, organizacje pracodawców, lokalne władze samorządowe i administracji państwowej, placówki oświatowe, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy oraz inne instytucje , stowarzyszenia, fundacje zajmujące się problematyką rynku pracy.

Zasady działania PPP:
• zasada równości w dostępie do usług pośrednictwa pracy- bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz innych okoliczności,
• zasada dobrowolności korzystania z usług,
• zasada poufności i ochrony danych osobowych,
• zasada swobody wyboru - klient jest aktywnym podmiotem planującym swój rozwój zawodowy,
• zasada bezpłatności w korzystaniu z usług.

Formy realizacji pośrednictwa w PPP:
• pośrednictwo otwarte,
• pośrednictwo półotwarte,
• pośrednictwo zamknięte,
• pośrednictwo szybkie,
• pośrednictwo specjalistyczne,
• targi pracy,
• giełdy pracy.

Adresy Punktów Pośrednictwa Pracy w województwie wielkopolskim utworzonych w ramach projektu ,,OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY":

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Kosynierów 2 B
tel. 61 67 70 156
e-mail: ppp.sroda@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8
tel. 531 735 670
e-mail: ppp.gostyn@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Śremie

ul. Ks. J. Popiełuszki 31, Śrem
tel. 61 283 03 52
e-mail: ppp.srem@ohp.pl


Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 17
tel. 62 730-05-39

e-mial: ppp.otrzeszow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 12
62 721 06 72
e-mail: ppp.krotoszyn@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Słowackiego 1C
tel. 62 737 14 04
e-mail: ppp.ostrow@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy

62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21
tel.  63 275 35 50.
e-mail: ppp.slupca@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16
tel. (68) 347–21–84
e-mail: ppp.wolsztyn@ohp.pl


Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu

63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 27
tel. 65 545 53 74
e-mail: ppp.rawicz@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. 3 maja 12 (I piętro)
tel. 61 295 63 05

e-mail: ppp.szamotuly@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kępnie
63-800 Kępno, ul. Kościuszki 2
tel. 62 594 05 16
e-mail: ppp.kepno@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Turku
62-700 Turek, ul. Koninska 2
tel. 533 929 605
e-mail:
ppp.turek@ohp.pl


Informacja na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji w kwietniu 2014:

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrowie Wlkp.,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Al. Słowackiego 1c,
tel. 62 737-14-04,
e- mail: ppp.ostrow@ohp.pl

Termin: 01.04.2014r. - w godz. 13.00-14.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Porada indywidualna: Kim będę ? Test zainteresowań zawodowych

Termin: 03.04.2014r. - w godz. 13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Grupowe poradnictwo zawodowe: Praktyki, staże i wolontariat

Termin: 10.04.2014r. - w godz. 13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Porada indywidualna: Lokalny rynek pracy, możliwości zatrudnienia młodzieży

Termin: 14.04.2014r. - w godz. 13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Porada indywidualna: Przedstawienie ofert pracy

Termin: 17.04.2014r. - w godz. 13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Grupowe poradnictwo zawodowe: ABC własnej działalności gospodarczej

Termin: 24.04.2014r. - w godz. 13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Nieaktywni zawodowo, bezrobotni
Tematyka: Grupowe poradnictwo zawodowe: Oczekiwania pracodawców a moje wymagania - rozmowa kwalifikacyjna

Termin: 02.04.2014r., 09.04.2014r., 16.04.2014r., 23.04.2014r., 30.04.2014r. - w godz. 8-13
Miejsce: Przedsiębiorcy w Ostrowie Wlkp.
Adresaci: Lokalni pracodawcy
Tematyka: Pozyskiwanie ofert pracy, nawiązanie współpracy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrzeszowie,
63-500 Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 17,
tel. 62 730-05-39,
e- mail: ppp.ostrzeszow@ohp.pl

Termin: 02.04.2014r.w godz.13.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrzeszowie
Adresaci: Młodzież ucząca się, młodzież bezrobotna, młodzież poszukująca pracy
Tematyka: Dokumenty aplikacyjne

Termin: 04.04.2014r.w godz.13.00:15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Ostrzeszowie
Adresaci: Młodzież ucząca się , młodzież poszukująca pracy
Tematyka: Autoprezentacja
Termin: 10,11,12.04.2014 w godz.8.00-15.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
Tematyka: Szkolenie "Biznes plan"

Termin: 18,23,25.04.2014
Miejsce: Przedsiębiorcy w Ostrzeszowie
Tematyka: Pozyskiwanie ofert pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Krotoszynie,
63 - 700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 12,
tel. 62 721 06 72 ,
e-mail: ppp.krotoszyn@ohp.pl

Termin: 02.04.2014 r. godz. 09.00 -11.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież ucząca się i bezrobotna
Tematyka: Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej

Termin: 08.04.2014 r. godz. 10.00 -12.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież ucząca się i bezrobotna
Tematyka: Promocja projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"


Termin: 16.04.2014 r. godz. 09.00 -12.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież ucząca się i bezrobotna
Tematyka: Internet - źródło informacji o rynku pracy

Termin: 24.04.2014 r. godz. 10.00 - 12.00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Krotoszynie
Adresaci: Młodzież ucząca się i bezrobotna
Tematyka: Autoprezentacja

Cały miesiąc:

- promowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" w powiecie krotoszyńskim
- współpraca z lokalnymi pracodawcami, oraz plantatorami na terenach wiejskich
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kępnie,
ul. Kościuszki 2,
63-600 Kępno,
tel. 62 594 05 16
e-mail: ppp.kepno@ohp.pl

Termin: 02.04.2014r. w godz. 09:00-13:00
Miejsce: Miasto i Gmina Kępno
Adresaci: Przedsiębiorcy Miasta i Gminy Kępno
Tematyka: Pozyskiwanie ofert pracy- nawiązywanie współpracy

Termin: 08.04.2014r. w godz. 14:00-14:45
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kępnie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się.
Tematyka: Wyszukiwanie ofert pracy - sprawdzone metody - indywidualna porada zawodowa.

Termin: 10.04.2014r. w godz. 13:00-14:30
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kępnie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
Tematyka: Korzystna autoprezentacja - grupowe poradnictwo zawodowe.

Termin: 17.04.2014r. w godz. 9:00-12:00
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kępnie
Adresaci: Młodzież poszukująca pracy, młodzież bezrobotna, młodzież ucząca się,
Tematyka: Punkt konsultacyjny dla młodzieży w ZSP nr 2 w Kępnie.

Cały miesiąc:
- promowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" w powiecie kępińskim
- współpraca z lokalnymi pracodawcami,
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
tel:63 275 35 50
ppp.slupca@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy świadczy bezpłatne usługi związane z poszukiwaniem ofert pracy, udzielaniu informacji z zakresu lokalnego rynku pracy, informacji z zakresu możliwości korzystania z usług instytucji rynku pracy. Punkt Pośrednictwa Pracy tworzy sieć kontaktów między instytucjami.
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Termin 01.04.2014, godz. 10:00-10:45
Adresaci: Beneficjenci projektowi projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy"
Miejsce realizacji: Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Termin: 01.04.2014, godz. 11:00-11:45
Adresaci: Beneficjenci projektowi projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy"
Miejsce realizacji: Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Termin 01.04.2014, godz. 12:15-13:00
Adresaci: Beneficjenci projektowi projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy"
Miejsce realizacji: Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Termin 15.04.2014, godz. 10.00-12.00
Adresaci: Beneficjenci projektowi projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy"
Miejsce realizacji: Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Termin 15.04.2014, godz. 12.15-13.00
Adresaci: Beneficjenci projektowi projektu „OHP, jako realizator usług rynku pracy"
Miejsce realizacji: Punkt Pośrednictwa Pracy w Słupcy
Zajęcia projektowe w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Słupcy

Cały miesiąc
• Spotkanie promujące projekt „OHP, jako realizator usług rynku pracy" na terenie powiatu słupeckiego,
• Współpraca z instytucjami usług rynku pracy,
• Współpraca z pracodawcami,
• Promowanie projektu wśród młodzieży,
• Pozyskiwanie ofert pracy drogą bezpośrednią, telefoniczną,
• Promowanie projektu poprzez roznoszenie ulotek po instytucjach i rozwieszanie plakatów, media (wywiady), umieszczanie ofert pracy w gazetach.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Turku
ul. Konińska 2
62-700 Turek
Tel. 533-929-605
e-mail: ppp.turek@ohp.pl

Informacje na temat przedsięwzięć rynku pracy planowanych do realizacji w
kwiecień 2014 r.:
Punkt Pośrednictwa Pracy świadczy bezpłatne usługi związane z poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy w bazie danych, udzielaniem informacji z zakresu lokalnego rynku pracy, informacji z zakresu możliwości korzystania z usług instytucji rynku pracy oraz porad w zakresie kształtowania przyszłej kariery zawodowej.

Termin:. 04.04.2014 godz. godz. 13.00-15.00
Temat: Grupowe poradnictwo zawodowe: "Samozatrudnienie- pomysł na siebie"
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Turku
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotni - beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

Termin:. 10.04.2014 godz. godz. 10.00-15.00
Temat: Indywidualna informacja zawodowa: „Moje mocne i słabe strony- autoprezentacja"
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Turku
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotni - beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

Termin: 17.04.2014. godz. 13.00-15.00
Temat: Grupowe poradnictwo zawodowe: "Informacja na temat lokalnego rynku pracy"
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Turku
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotni - beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy.

Cały miesiąc
-Spotkania promujące projekt „OHP, jako realizator usług rynku pracy" na
terenie powiatu tureckiego,
-Współpraca z pracodawcami,
-Promowanie projektu wśród młodzieży, poprzez spotkania w szkołach
-Współpraca z instytucjami usług rynku pracy
-Pozyskiwanie ofert pracy drogą elektroniczną, telefoniczną i bezpośrednią u pracodawców,
-Promowanie projektu poprzez roznoszenie ulotek po instytucjach i
rozwieszanie plakatów,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn,
ul. Żeromskiego 16,
tel. 68 347-22-03,
e-mail: ppp.wolsztyn@ohp.pl

Temat: Promocja programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 1-30 kwiecień 2014r.
Miejsce: teren powiatu wolsztyńskiego
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Termin - 03.04.2014 r. godz. 14.00
Temat - Warsztat "Aktywne poszukiwanie pracy"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - młodzież poszukująca pracy
Termin - 08.04.2014 r. godz. 14.00
Temat - Spotkanie informacyjne "Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - osoby bezrobotne

Termin - 10.04.2014 r. godz. 14.30
Temat - Spotkanie informacyjne "Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy. Aktualne oferty pracy"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - młodzież ucząca się,

Termin - 15.04.2014 r. godz. 14.00
Temat - Warsztat "Zwycięskie CV"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - młodzież ucząca się, młodzież poszukująca pracy

Termin - 17.04.2014 r. godz. 14.00
Temat - Spotkanie informacyjne "Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - młodzież poszukująca pracy

Termin - 28.04.2014 r. godz. 10.00
Temat - Spotkanie informacyjne "Młodzież na rynku pracy"
Miejsce realizacji - PPP w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16
Adresaci - młodzież poszukująca pracy

Cały miesiąc:
- promowanie usług jednostek OHP w powiecie wolsztyńskim oraz w powiatach ościennych,
- współpraca z lokalnymi pracodawcami,
- bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Rawiczu
63-900 Rawicz,
ul. Sienkiewicza 27,
tel. 65 545 53 74,
e-mail: ppp.rawicz@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie : - pośrednictwo pracy, kontakty z pracodawcami, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy, udzielanie porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, skierowania na kursy zawodowe, skierowania do pracy.

Temat: Promocja programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 1-30 kwiecień 2014r.
Miejsce: teren powiatu rawickiego
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Termin: 02.04.2014 godz.11.00 - 14.00
Temat: Indywidualne poradnictwo zawodowe - Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy.
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
Adresaci: beneficjenci projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"

Termin: 10.04.2014 godz. 13.00 - 15.00
Temat: Grupowe poradnictwo zawodowe - Proces rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna - film szkoleniowy
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
Adresaci: beneficjenci projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"

Termin: 24.04.2014 godz. 11.00 - 14.00
Temat: Indywidualne poradnictwo zawodowe - Metody aktywnego poszukiwania pracy
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu
Adresaci: beneficjenci projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"

Termin: 28.04.2014 godz. 09.00 - 13.00
Temat: Spotkanie informacyjne - Młodzież na rynku pracy.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Adresaci: Bezrobotni, absolwenci

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu
63-800 Gostyń,
ul. Wrocławska 8,
tel. 531 735 670,
e-mail: ppp.gostyń@ohp.pl

Świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
- prowadzenia ewidencji osób poszukujących pracy,
- bieżącej obsługi klientów
- pośrednictwa pracy,
- kontaktów z pracodawcami,
- pozyskiwania ofert pracy stałej i krótkoterminowej

Temat: Promocja programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Termin: 1-30 kwiecień 2014r.
Miejsce: teren powiatu gostyńskiego
Adresaci: młodzież grupy „NEET"18-24 lata

Termin:03.04.2014 godz. 12.15.-14.30
Temat: Moja ścieżka kariery. Planowanie rozwoju zawodowego
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
Adresaci: beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy"

Temat: Targi Edukacji i Pracy - „II Powiatowa Noc z Edukacją"
Termin: 12 kwiecień 2014r. godz. 15.00 - 21.00
Miejsce: Gostyń ul. Poznańska
Adresaci: młodzież ucząca się, poszukująca pracy

Termin: 17.04..2014 godz. 12.15-14.30
Temat: Internet jako niezbędne narzędzie w poszukiwaniu pracy
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Gostyniu
Adresaci: beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

Termin: 24.04.2014 godz. 12.15.-14.30
Temat: Moja ścieżka kariery. Planowanie rozwoju zawodowego
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy w Gostyniu
Adresaci: beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy"


Zapraszam na konsultacje indywidualne z młodzieżą poszukująca pracy, uczącą się z osobami bezrobotnymi, pracodawcami.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Śremie
Ul. Ks. J. Popiełuszki 31
63-100 Śrem
Tel. 61 283 03 52
E-mail: ppp.srem@ohp.pl

Pośrednictwo pracy
Termin:01.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina:8.00-9.00; 11.00-12.00
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Spotkanie rekrutacyjne beneficjentów projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"
Termin: 01.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 09.00-10.00; 12.00-13.00
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Zajęcia warsztatowe: „Aktywne poszukiwanie pracy"
Termin:03.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 8.00-9.00; 11.00-12.00
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Zajęcia warsztatowe: „Prawo pracy-pierwsze kroki"
Termin:03.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 09.00-10.00; 12.00-13.00
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Giełda pracy dla beneficjentów projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"
Termin: 04.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 9.00-14.00
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Spotkanie ewaluacyjne beneficjentów projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"
Termin: 04.04.2014
Miejsce: sala szkoleniowa MCK
Godzina: 14.00-15.45
Adresaci: beneficjenci projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy"

Cały miesiąc:
- rekrutacja nowych beneficjentów
- bieżąca obsługa klientów
- tworzenie bazy danych pracodawców, poszukiwanie ofert pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp.
Ul. Kosynierów 2b
63-000Środa Wielkopolska
Tel. 61 677 01 56
E-mail: ppp.sroda@ohp.pl

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA
Temat spotkania "OHP jako realizator usług rynku pracy"
Termin: 11.04.2014, godz. 8:00-8:45
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Środzie Wielkopolskiej

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA
Temat spotkania "CV- Twoją wizytówką"
Termin: 14.04.2014, godz. 8:00-8:45
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Środzie Wielkopolskiej

Targi Pracy
Organizatorzy: WWK OHP PPP oraz PUP w Środzie Wielkopolskiej .
Termin: 28.04.2014 w godz. od 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Państwa firmy
z potencjalnymi kandydatami do pracy. Jednocześnie uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do zaprezentowania oferty wystawców oraz przybliżenia charakteru działalności przedsiębiorstwa i budowania pozytywnego wizerunku firmy otwartej na kontakty z poszukującymi pracy.
Udział w Targach Pracy jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów przedsięwzięcia: z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Mizerka-Tłok (tel.: 61 285 80 32 wew. 35), z ramienia WWK OHP- Punktu Pośrednictwa Pracy - Bogumiła Frąckowiak-Budzyńska (tel.: 616 770 156). Zainteresowanych wystawców, ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Targach do dnia 04.04.2014 r.

Cały miesiąc:
- promowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" w powiecie średzkim,
- bieżąca obsługa klientów,
- współpraca z pracodawcami,
- współpraca ze szkołami różnego szczebla,
- pozyskiwanie ofert pracy na drodze elektronicznej, telefonicznej i bezpośredniej.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szamotułach
Ul. 3 Maja 12 (I piętro)
64-500Szamotuły
Tel. 61 295 63 05
E-mail: ppp.szamotuly@ohp.pl

Temat: „Moja ścieżka kariery. Planowanie rozwoju zawodowego
Termin: 10.04.2014
Miejsce : Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Temat: „Praktyki, staże, wolontariat -nowe doświadczenie zawodowe"
Termin: 17.04.2014
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Temat: „Internet jako niezbędne narzędzie w poszukiwaniu pracy-wyszukiwanie ofert pracy"
Termin: 25.04.2014
Miejsce: Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Szamotułach
Adresaci: młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo

Cały miesiąc:
- promowanie projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" w powiecie szamotulskim
- współpraca z lokalnymi pracodawcami bieżąca obsługa klientów,
- pozyskiwanie ofert pracy drogą elektroniczną, telefoniczną i bezpośrednią

 


ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi