Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaPrzetargiKontaktAbsolwenciMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
PROGRAMY EUROPEJSKIE

REKRUTACJA


 Zasady przyjmowania uczestników do jednostek organizacyjnych OHP
1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.
2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:
• ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
• zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
• złożył niezbędne dokumenty określone w pkt. 3,
• zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
• zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.
3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:
• podanie, wersja pdf
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,wersja pdf
• kwestionariusz osobowy, wersja pdf
• kwestionariusz osobowy dla uczestników odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy/naukę zawodu w warsztatach OHP, wersja pdf
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wersja pdf
• zgoda na wykorzystanie wizerunku, wersja pdf
zgoda na udział w imprezach, wersja pdf
• kopia ostatniego świadectwa szkolnego,
• 3 fotografie legitymacyjne,
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum,
• opinia pedagoga szkolnego
• zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
• zaświadczenie o dochodach w rodzinie – w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.
4. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych OHP oraz w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Poznaniu pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania
(tel. 61 831-24-15).
Jednostki Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:
1. Środowiskowe Hufce Prace w: Kaliszu, Krotoszynie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnówce Wiesiołowskiej, Turku, Słupcy, Kościanie, Lesznie, Próchnowie (z internatem), Czarnkowie, Śremie, Poznaniu;
2. Hufce Pracy w: Gostyniu, Pile, Kłecku, Wrześni;
3. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (z internatem) w: Szamocinie, Niechanowie, Chraplewie.
 

ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi